Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka:

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov za rok 2012

11.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecná úprava časového rozlišovania nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve je predmetom úpravy § 5 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej iba „postupy účtovania“). V zmysle ods. 1 spomínaného paragrafu náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia. Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:

  • náklady budúcich období na účtoch 381- Náklady budúcich období a 382 - Komplexné náklady budúcich období,

  • výdavky budúcich období na účte 383 - Výdavky budúcich období.

Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:

  • výnosy budúcich období na účte 384 - Výnosy budúcich období,

  • príjmy budúcich období na účte 385 - Príjmy budúcich období.

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Z doteraz uvedeného je zrejmé, že môže ísť o tzv.:

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okneKliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

...
koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia produktu online Účtovný TIP


Objednajte si online Účtovný TIP.

predplatné na 12 mesiacov